Independent| European| Australian Labradoodle| BreedersHOME

Contact

Het verschil

History

Gedragscode

Fokreglement

Rasstandaard

Stambomen

Fokkers

Aktiviteiten

Fotogallerie

Vachten

Allergie

Database

Knowlegde base

Links

Sitemap

 

Gedragscode

De fokkers die bij de IEALB aangesloten zijn handelen naar
de gedragscode van ALFA-Europe.

Onderstaande verklaring is een BELOFTE die door iedere fokker is ondertekend wiens honden en nestjes door ALFA-Europe worden erkend en zijn geregistreerd.
Indien de belofte wordt gebroken zullen toekomstige honden of nestjes van de fokker niet meer worden erkend en geregistreerd.

1. Ik erken dat, als ik mij niet houd aan deze gedragscode, ik in de toekomst niet meer mijn honden en nestjes kan registreren. Mocht deze situatie zich voordoen, dan kan ik rekenen op een respectvolle en faire behandeling door het bestuur van ALFA-Europe, waarbij noch ALFA-Europe noch ik enige kwestie publiekelijk zal bespreken.

2. Ik verklaar dat de pups in huiselijke kring opgroeien en dat het socialiseren van de puppen in huiselijke kring gebeurt. De fokker die bij ALFA-Europe geregistreerde fokhonden heeft mag hiervoor gebruik maken van gastgezinnen.

3. Ik zal de aspirant pupkoper de mogelijkheid geven om een eventuele allergie te testen door de betreffende persoon (personen), voordat men tot definitieve aankoop overgaat, in de juiste omgeving in contact te laten komen met een bewezen allergievriendelijke Australian Labradoodle.

4. Ik zal géén inschrijfgeld vragen maar mag een aanbetaling vragen als ik en de pupkoper elkaar hebben ontmoet en het aannemelijk is dat de pupkoper binnen een jaar voor een pup in aanmerking komt.

5. Ik zal alle pupkopers van alle informatie voorzien die ze willen hebben en verzeker me dat de pupkopers voldoende op de hoogte zijn wat nodig om voor een pup te kunnen zorgen en op te voeden.

6. Ik zal zorgen dat al mijn fokdieren en pups voorzien zijn van een permanente identificatie middels een microchip en een DNA-profiel. In geval de hond geïmporteerd is en niet over een DNA-profiel volgens de ISAG 2006 methode beschikt moet dit alsnog gebeuren.

7. Ik zal op alle officiële documenten, gezondheidstesten, aanvraag- en registratie- formulieren die naar ALFA-Europe gestuurd worden, deze permanente identificatie- nummers vermelden, zodat de identiteit van de hond ten alle tijden vastgesteld kan worden.

8. Iedere pupkoper die bij mij een pup koopt uit een bij ALFA-Europe geregistreerd nestje, krijgt van mij een schriftelijke verklaring of bevestiging (via een koopcontract) van mijn garantie dat de pup voor de meeste mensen allergievriendelijk is en niet lijdt aan een (erfelijke) afwijking (voor zover bij mij bekend ). Is er wel iets bekend dan zal dit door mij, inclusief evt. aanvullende afspraken met de pupkoper, in het koopcontract worden vastgelegd.

9. Ik heb in dit koopcontract ook opgenomen dat, mocht de pup uit een geregistreerd nestje binnen 12 maanden na aankoop toch blijken te lijden aan een levensbedreigende erfelijke afwijking, ik bij zal dragen in de dierenartskosten (voor zover er een medische noodzaak aanwezig is) met een maximum van de door mij ontvangen verkoopprijs. Een nadere uitwerking van de schadeloosstelling wordt vastgelegd in het koopcontract (ALFA-Europe krijgt een kopie van het koopcontract).

10. Indien de pup een fokhond betreft die door een genetisch gebrek of door andere gezondheidstesten ongeschikt blijkt te zijn voor de fok, heeft de pupkoper het recht op een nieuwe pup uit dezelfde foklijn of op een -door overleg overeengekomen- andere pup, tegen betaling van de prijs van een gesteriliseerde of gecastreerde pup. Iedere hond die ongeschikt voor de fok blijkt te zijn moet worden gecastreerd of gesteriliseerd.

11. Indien de pupkoper na verloop van tijd toch allergisch blijkt te zijn voor de hond moet ik dit voorval onmiddelijk aan ALFA-Europe melden en moet de pup in kwestie op zijn allergievriendelijkheid getest worden (ik neem hiervoor contact op met ALFA-Europe). Naar aanleiding van de uitslag van het onderzoek zal ik stappen ondernemen om te komen tot een bevredigende oplossing.

12. In het koopcontract wordt opgenomen dat in geval van herplaatsing de pupkoper contact moet opnemen met de fokker (de pup mag niet via internet bijv. eBAY of Marktplaats of via een advertentie aangeboden of verkocht worden), en ik kosteloos zal helpen bij het herplaatsen van de pup als de eigenaar dat zelf niet wil of kan, inclusief de financiële afhandeling.

13. Ik zal ALFA-Europe naar waarheid en geweten alle informatie verschaffen die nodig is om mijn fokdieren te laten registreren en om met mijn fokdieren te kunnen fokken volgens het fokreglement van ALFA-Europe. Ik zal geen informatie achterhouden of verzwijgen die van belang kan zijn voor de (toekomstige) gezondheid van het ras.

14. Alle informatie die vermeld wordt op de benodigde ALFA-Europe formulieren voor het verkrijgen van een ALFA-Europe Stamboom zal waarheidsgetrouw zijn en ik zal alle honden duidelijk identificeren aan de hand van een vastgelegde naam van de hond, verwachte kleur en vachttype en barcode van de microchip.

15. Ik zal fokken volgens het fokreglement van ALFA-Europe en zal er voor zorgen dat de gezondheid van het originele Australian Labradoodle ras een hoofdrol speelt in mijn fokbeleid. Zijn gezondheid en genetische vitaliteit, zijn allergievriendelijkheid, intuïtieve karakter en temperament zijn belangrijker dan zijn uiterlijke kenmerken (rasstandaard) of het streven naar erkenning door de FCI.
NB. Dit betekent dat ik slechts één fokprogramma met betrekking tot Labradoodles heb.

16. Ik zal als ik een niet geregistreerde dekreu wil gebruiken me er van vergewissen dat hij over een DNA-profiel beschikt en zijn ouders tenminste over een microchip. Ik zal ALFA-Europe een kopie van zijn afstamming, microchip, DNA-profiel en zijn gezondheidspapieren bezorgen.

17. Ik zal ook mijn collega-fokker fair en met respect behandelen en hem alle informatie geven die hij nodig heeft om op verantwoorde wijze met een van mijn fokhonden te fokken of te kopen. Ik zal alle zakelijke overeenkomsten tussen mij en mijn collega fokker van te voren schriftelijk vastleggen om meningsverschillen achteraf te voorkomen.

18. In geval van een verschil van mening of conflict, tussen mij en een collega fokker of tussen mij en ALFA-Europe, zal ik proberen dit op bevredigende wijze door onderling overleg proberen op te lossen. Lukt dit onverhoopt niet dan leg ik de zaak voor aan de Geschillencommissie van ALFA-Europe, waarvan ik de bindende uitspraak accepteer. Ik begrijp dat geschillen tussen mij en een andere fokker niet in behandeling genomen worden wanneer het conflict reeds bestond toen partijen hun honden hebben lieten registreren.

19. Ik stem er mee in dat het bestuur van ALFA-Europe of haar vertegenwoordiger (een door ALFA-Europe aangezochte dierenarts in het land van de fokker) de fokker van de geregistreerde honden kan bezoeken om mijn kennel te bezoeken. In het geval dat geconstateerd wordt dat ik in strijd met de Gedragscode en/of het Fokreglement handel, zal het bestuur van ALFA-Europe passende maatregelen nemen zoals in het volgend artikel wordt vermeld.

20. Ik stem er mee in dat een publicatie van de overtreding(en) van deze gedragscode en/of het fokreglement op de ALFA-Europe website niet door middel van het nemen van juridische stappen kan worden verhinderd of aangevochten. De bewijsvoering dient te geschieden door het stichtingsbestuur van ALFA-Europe onder overlegging van door externe deskundige(n) gecontroleerde feiten. De aangeklaagde fokker heeft de mogelijkheid om in beroep te gaan. Zolang de beroepsprocedure, bij de in artikel 18 genoemde geschillencommissie, loopt mag ALFA-Europe niet overgaan tot publicatie op haar website. Beslist de geschillencommissie in mijn nadeel, zullen alleen de kennelnaam, de aard van de overtreding(en) én de eventuele beslissing dat mijn nestjes en pups niet meer voor registratie in aanmerking komen gepubliceerd worden.

21. Ik stem er mee in geen kennelnaam of website adres resp. domeinnaam te gebruiken die gelijk is op of erg lijkt op een reeds bestaande kennelnaam of website adres van een fokker die reeds bij ALFA-Europe geregistreerde honden heeft. Dit ter beoordeling van het bestuur van ALFA-Europe. Iedere nieuwe kennelnaam en website adres resp. domeinnaam van fokkers die honden hebben laten registreren wordt gepubliceerd op de website van ALFA-Europe.

22. Ik stem er mee in dat, in geval van interpretatieverschillen vanwege de verschillende vertalingen, de Engelse versie van de Gedragscode en het fokreglement van ALFA-Europe doorslaggevend is.

© IEALB 2009 - 2010

webdesign: stillshootingstrong