Independent| European| Australian Labradoodle |Breeders


 

HOME

Contact

Het verschil

History

Gedragscode

Fokreglement

Rasstandaard

Stambomen

Fokkers

Aktiviteiten

Fotogallerie

Vachten

Allergie

Database

Knowlegde base

Links

 

 

 

Sitemap

 

Het Fokreglement

De fokkers die bij de IEALB aangesloten zijn fokken volgens het
het fokreglement van ALFA-Europe.

1. Administratieve bepalingen

1.1. De administratieve kosten moeten voldaan zijn voordat de aanvraag voor registraties, een DNA-testpakket of een stamboom in behandeling genomen wordt. Pas als het verschuldigd bedrag op de rekening van ALFA-Europe staat worden de registraties verwerkt, DNA-testpakketten verstuurd en/of stambomen opgestuurd.
Op alle formulieren staan de tarieven vermeld en een overzicht van vereiste documenten die mee gestuurd moet worden.

1.2. De fokker zal op alle officiële documenten, die naar ALFA-Europe gestuurd worden, de permanente identificatienummers (inclusief, indien bekend, het ALFA-Europe registratienummer) vermelden zodat de identiteit van de hond(en) ten alle tijden vast gesteld kan worden.

1.3. De fokker zal alle gezondheidstesten bij aanvraag van de registratie bijvoegen. Inclusief twee onbewerkte foto's van de hond, een in showstand en een van voren (portret). De resolutie van de foto mag niet kleiner zijn dan 1024x768 resp. groot (beeldscherm grootte).
Let er op dat de camera op ooghoogte van de hond wordt gehouden.
Onduidelijke en/of vertekenende foto's worden niet in behandeling genomen en leiden tot vertraging van de registratie.

1.4. Bij de aanvraag voor erkenning/registratie van een nestje, voegt de fokker een kopie bij van informatie voor de pupkoper met betrekking tot de voeding, opvoeding, beweging etc.

1.5. De fokker zal op verantwoorde wijze de Australian Labradoodle fokken (naar de ras standaard van ALFA-Europe welke in grote lijnen overeenkomt met de rasstandaard die door Beverley Manners (een van de co-founders) is geschreven.
De fokker zal nauwkeurig alle informatie over de nakomelingen bijhouden, ook van eventuele genetische afwijkingen en deze melden aan ALFA- Europe.

1.6. De fokker werkt met een koopcontract waarin de rechten en plichten van de koper en verkoper is geregeld en de kenmerken en bijzondere eigenschappen van de ouderdieren en pup worden beschreven.

1.7. In geval van een uitgestelde castratie (om medische redenen) blijft de fokker mede-eigenaar van de pup. Is de pup gecastreerd dan vervalt het mede-eigenaarschap.
NB. Voor een model- koopcontract, castratiecontract, of andere contracten kan men in overleg treden met ALFA-Europe.

2. Gezondheidsbepalingen

2.1. De fokker zal er voor zorgen dat de gezondheid van het Australian Labradoodle ras een hoofdrol speelt in zijn fokbeleid.
De allergievriendelijkheid (niet verharen en geen typische hondenlucht), genetische vitaliteit, gezondheid en karakter of temperament zijn belangrijker dan zijn uiterlijke verschijning.

2.2. De fokker fokt alleen met honden die goede heupen en ellebogen hebben. De röntgenfoto's worden gemaakt door een gespecialiseerde dierenkliniek en worden ter beoordeling naar de OFA (Orthopedic Foundation for Animals) of het Pennhip™ centrum (non profit onderdeel van de universiteit van Pennsylvania in de VS) gestuurd.
Het wordt sterk aangeraden dat de uitslagen wat betreft heupen en ellebogen gemiddeld of hoger zijn.

NB. Op de begeleidende formulieren kan men een voorlopig registratie- nummer vermelden. Dit voorlopig nummer kan men bij ALFA-Europe aanvragen. Dit registratienummer wordt alléén gekoppeld aan het microchipnummer van de betreffende hond en wordt gepubliceerd op de registratiepagina voor fokhonden.
Het voorlopig nummer wordt omgezet in een definitief registratienummer wanneer de registratieaanvraag wordt goedgekeurd.

Uitslagen van OFA- en/of Pennhip™- heuponderzoeken worden eerst voor registratie in aanmerking genomen, indien:

de hond op het moment van het betreffende onderzoek voorzien is van een permanente officiële identificatie middels Microchip en/of DNA-profiel.

Betekenis OFA Uitslagen:
E (Excelent)
G (Good)
F (Fair)
B (Borderline)
M(Mild)
Mod (Moderate)
S (Severe)
Vergelijk met de FCI - Uitslagen
A (A1)
A (A2)
B (B1)
B (B2)
C
D
E

De DI- uitslagen (Distraction Index) van de Pennhip™ foto's worden in een percentage uitgedrukt. De DI-uitslag wordt uitgedrukt in een getal tussen de 0 (= volledig in de kom) en 1 (= volledig uit de kom) en zijn gebaseerd op het gemiddelde binnen de rasgroep!

2.3. De foto's van de heupen en ellebogen moeten, om als geldig bestempeld te worden door ALFA-Europe, gemaakt worden op een leeftijd van 12 maanden of ouder door een gespecialiseerde dierenkliniek die veel ervaring heeft met het röntgen van de honden.
ALFA-Europe is eventueel behulpzaam bij de keuze van het expertisecentrum voor het maken van heup- en elleboog foto's.
Honden die geboren zijn na 1 juli 2008 dienen te beschikken over elleboog- uitslagen.

NB. Fokhonden die uit de Gemenebest van Naties (meestal Engeland, New Zeeland of Australië) geïmporteerd zijn kennen meestal voor wat betreft de heupen- en ellebooguitslagen een BVA beoordeling.
Voor honden die na 1 juli 2008 geboren zijn geldt dat de foto's pas geldig zijn wanneer ze gemaakt op een leeftijd van minimaal 1 jaar.

2.4. Alle fokhonden die geboren zijn na 1 juli 2008 en een DNA-profiel hebben moeten getest zijn op PRA-prcd.
Ook als beide ouderdieren een DNA-profiel hebben en via de OptiGentest DNA-bewezen vrij zijn (clear by parentage). De OptiGen-test wordt meestal tegelijk met het laten vaststellen van het DNA-profiel uitgevoerd.
Fokhonden die geboren zijn vóór 1 juli 2008 en clear by parentage zijn, moeten ook een OptiGen-test ondergaan.

2.5. Gezondheidsuitslagen worden gekoppeld aan het ALFA-Europe- registratienummer van de hond en opgenomen in de database van ALFA-Europe.

2.6. Als de fokker een levensbedreigende genetische afwijking of een teloorgang van de allergievriendelijkheid constateert, zal hij deze combinatie niet meer herhalen of de betreffende hond laten castreren of steriliseren.
De fokker stemt er dan ook mee in indien de hond in een andere combinatie dezelfde genetische afwijking blijft produceren de hond uit te sluiten van de fok en deze te laten castreren of steriliseren.
De fokker zal in beide bovengenoemde gevallen ALFA-Europe hiervan op de hoogte brengen, zodat dit opgenomen kan worden in de database (het archief) van ALFA-Europe.

3. Welzijnsbepalingen

3.1. De fokker zal er voor zorgen dat een teef niet gedekt wordt vóór de leeftijd van 16 maanden.

3.2. De fokker zal er zorg voor dragen dat de teef op de dag waarop zij haar eerste nestje krijgt niet ouder is dan zes jaar.

3.3. De fokker zal er tevens zorg voor dragen dat de teef niet meer gedekt wordt na de dag waarop zij 8 jaar oud geworden is.

3.4. De fokker zal er voor zorgen dat de teef maximaal twee nesten in een periode van 24 maanden kan voortbrengen, waarbij de periode tussen de dekking van het eerste nest en van het tweede nest minimaal 10 maanden moet bedragen.
De periode van 24 maanden start op de datum waarop de dekking voor het eerste van de twee binnen deze periode geboren nesten heeft plaats gevonden.

3.5. De fokker zal er voor zorgen dat de teef gedurende haar leven niet meer dan 5 nestjes zal krijgen. Nestjes geboren in het buitenland tellen ook mee.

3.6. De fokker zal er voor zorgen dat de pups alle medische verzorging krijgen die ze nodig hebben.
De pups zullen in huis opgroeien waarbij ze al vroeg in contact komen met kinderen en andere honden en zullen niet eerder dan met 8 weken naar hun nieuwe eigenaren gaan.

4. Registratie procedure

4.1. Fokhonden die een 100% RM/TP stamboom (ASD - Australian Labradoodle) of een ononderbroken afstamming hebben kunnen direct bij ALFA-Europe worden geregistreerd. Ook honden die ALFA(-Australia) “endorsed” zijn kunnen direct bij ALFA-Europe geregistreerd worden.
De fokhonden moeten natuurlijk wel een microchip en een DNA-profiel hebben en over geldige gezondheidpapieren beschikken.

4.2. Is de afstamming zoals in art. 4.1. genoemd onderbroken, wordt op grond van een waarheidsgetrouwe afstamming en een stamboom van tenminste 5 generaties (ouders, grootouders, overgrootouders en overover- grootouders) bekeken op welke punt de fokhond (deze is de vijfde generatie), die voor registratie wordt voorgedragen, onderbroken lijnen heeft.

4.3. Is één van de twee grootouders van één van de grootouderparen van de te registreren hond een poedel, welke niet uit een RM/TP lijn afkomstig is, wordt hij alleen dan geregistreerd als van de poedel alle gezondheidstesten en waarheidsgetrouwe afstammingspapieren overlegd kunnen worden.
De gezondheidspapieren zullen gekoppeld moeten zijn aan het microchip- nummer van de poedel. Ook de te registreren hond moet over geldige gezondheidspapieren beschikken.
ALFA-Europe zal na controle op basis van de aangereikte informatie een beslissing nemen.

4.4. Eigenaren van Australian Labradoodles die geboren zijn vóór 1 juli 2008 en een nestje en die niet uit foklijnen stammen zoals vermeld in de artikelen 4.1. t/m 4.3. kunnen een aanvraag tot registratie doen als de hond afkomstig is uit een bewezen allergievriendelijke foklijn (de bewijzen dienen door schriftelijke verklaringen van pupkopers overlegd te worden en een aantal generaties* te bevatten).
Bovendien moeten er in de stamboom van tenminste één van de ouderdieren van de te registreren hond bewezen afstammelingen van de “rootstock” voorkomen. Daarnaast zullen de vereiste gezondheidspapieren gekoppeld moeten zijn aan het microchipnummer van de hond.
ALFA-Europe zal na controle op basis van de aangereikte informatie een beslissing nemen of de hond geregistreerd kan worden.
Dit artikel vervalt op uiterlijk 1 juli 2011
.

* NB. onder een aantal generaties wordt verstaan: de nest broertjes en zusjes van de hond in kwestie en een al geboren nestje van de hond in kwestie.

4.5. Is de Australian Labradoodle, die voorgedragen wordt voor registratie, reeds gedekt dan wordt door het bestuur eerst gekeken of deze hond aan de afstamming én andere registratievoorwaarden voldoet.
Voldoet de hond aan alle registratievoorwaarden, dan kan deze als fokhond geregistreerd worden. Vervolgens wordt gekeken of de dekreu aan de afstamming én andere registratievoorwaarden voldoet en wordt gekeken naar het bepaalde in art. 5.12.
Voldoen één of beide fokhonden na beoordeling van verstrekte documenten door het bestuur niet aan de registratievoorwaarden dan wordt het nestje niet geregistreerd. Voor een nestregistratie geldt dat er bij een aanvraag voor een nestregistratie, deze vergezeld dient te worden van een volledig ingevuld en ondertekend dekkingsformulier.
NB. Dit artikel geldt alleen voor fokkers die nog géén geregistreerde honden bij ALFA-Europe hebben of hebben gehad.

4.6. ALFA-Europe gaat eerst over tot publicatie van de fokhonden of nestjes op haar website als alle registratie documenten zijn overhandigd en goedgekeurd.

4.7. Nakomelingen van geregistreerde fokhonden komen vanzelfsprekend voor registratie in aanmerking. Nadat de aanvraag tot registratie door ALFA-Europe is ontvangen en is goedgekeurd wordt het nest-registratienummer van de hond omgezet in een AES-registratienummer en wordt de hond gepubliceerd op de website.

4.8. Indien er geconstateerd wordt dat er documenten ontbreken of onleesbaar zijn wordt de aanvrager van dit feit in kennis gesteld en wordt hem gelegenheid geboden om binnen 4 weken na verzending van het bericht van het geconstateerde feit (via email) het ontbrekende document aan te vullen.

4.9. De geregistreerde honden vormen de basis voor het ALFA-Europe Stamboek, het AE-Stamboek.

5. Het fokken

5.1. De fokker zal op verantwoorde wijze de Australian Labradoodle fokken naar de rasstandaard van ALFA-Europe.
De gezondheid, allergievriendelijkheid, het niet verharen (ruien) en het intuïtieve karakter en temperament van de hond is echter belangrijker dan of de hond aan de uiterlijke kenmerken van de rasstandaard beantwoordt.

5.2. Het fokreglement van ALFA-Europe staat zonder uitzonderingen geen verdere kruisingen (de zgn. infusions) meer toe. Ingangsdatum (geboorte- datum pups) van deze regel is: 1 juli 2008.
ALFA-Europe erkende de volgende (allen uit zorgvuldig geselecteerde bloedlijnen) infusions: de Irish Waterspaniel, de Amerikaanse en Engelse Cocker Spaniel, de Standard en de Miniature Poedel, en de Irish Soft Coated Wheaten. Voor andere mogelijke infusions accepteert ALFA-Europe de in art. 4.4. genoemde geaccepteerde registratievoorwaarden.

5.3. Men fokt alleen met goedgekeurde (die dus over geldige gezondheidspapieren beschikken, allergievriendelijk zijn en niet verharen) en geregistreerde honden die over een DNA-profiel beschikken.
De DNA-test wordt door ALFA-Europe verstrekt dat in nauwe samen- werking met het Van Haeringen Laboratorium te Wageningen werkt. (Zie verder bij identificatie).

5.4. De fokker mag niet fokken met honden die de diagnose ernstige Heupdysplasie of Elleboogdysplasie hebben of die een erfelijke oogafwijking hebben; ook mag hij niet fokken met honden met een erfelijke afwijking waarvan de dierenarts de fokker afraadt er mee te fokken.

5.5. Honden die ondergemiddeld scoren bij de heupuitslagen mogen alleen gedekt worden door honden die ruim bovengemiddeld scoren. Met betrekking tot PRA-prcd is het fokken slechts in onderstaande combinaties toegestaan:
clear (normal) x clear (normal = vrij) of carrier (drager) x clear (normal)

5.6. Indien de fokhond een pup betreft uit een eerder geregistreerd nestje, moet er bij de aanvraag tot registratie van de inmiddels volwassen geworden hond naast de gezondheidspapieren ook een foto in showstand (zijaanzicht) en vooraanzicht (portret) meegestuurd worden.
De hond wordt geregistreerd als hij wordt goedgekeurd en krijgt een ALFA-Europe registratienummer en wordt opgenomen in het AE-Stamboek.

5.7. Beoogde fokdieren die na het ondergaan van de gezondheidstesten niet geschikt blijken te zijn voor de fok, worden binnen 1 maand alsnog gesteriliseerd c.q. gecastreerd ook als zij eigendom blijven van de fokker.
De fokker stelt ALFA-Europe hiervan door middel van het relevante De-sexing formulier op de hoogte.

5.8. Bij dekking dienen zowel de dekreu-eigenaar als de fokker (teef-eigenaar) het dekkingsformulier correct in te vullen, te ondertekenen. De fokker heeft het dekformulier in bezit.

5.9. Het dekkingsformulier moet gelijktijdig met de aanvraag voor een nestregistratie op gestuurd worden naar ALFA-Europe.
Alle nestjes en het aantal pups moeten worden opgegeven. Indien een pup overlijdt voordat de swab afgenomen is krijgt de fokker het relevante registratiebedrag terug.

5.10. Met in acht neming van art. 2.1 t/m 2.3. zal de fokker zal er voor zorgen dat een reu niet eerder als dekreu wordt gebruikt vóórdat de reu minstens een jaar oud is en geregistreerd is bij ALFA-Europe.

5.11. Wil men een niet geregistreerde hond als dekreu gebruiken, dan moet men deze dekking van te voren aanvragen. Naast de bepalingen in art 2.1 t/m 2.3. vereiste kopieën moet bij de aanvrage ook een kopie van de stamboom en twee onbewerkte foto's van de hond in showstand en een portretfoto meegestuurd worden.

5.12. De niet geregistreerde dekreu dient in ieder geval over een DNA-profiel beschikken (heeft deze geen DNA-profiel dient men die tijdig aan te vragen) en over de volgens dit reglement gevraagde gezondheidspapieren beschikken. De afstamming van de reu moet bekend én te traceren zijn en moet dus over een waarheidsgetrouwe stamboom van tenminste 5 generaties (ouders, grootouders, overgrootouders en overovergrootouders) beschikken, waarbij de te registreren fokhond de vijfde generatie is. De microchipnummers en de gezondheidsuitslagen van de ouders van deze reu moeten ook bekend zijn.

5.13. Voordat er door ALFA-Europe een beslissing genomen is mag de betreffende hond niet ingezet worden als dekreu. Binnen een week na ontvangst van het verzoek wordt de beslissing aan de fokker meegedeeld mits aan de voorwaarden gesteld in artikel 5.12 is voldaan.

5.14. Een ALFA-Europe geregistreerde dekreu mag alleen worden ingezet voor een niet bij ALFA-Europe geregistreerde teef als aan de volgende voorwaarden is voldaan: De teef en haar ouders dienen te beschikken over een DNA-profiel, dienen gezondheidspapieren te hebben zoals vermeld in paragraaf 2 en dat het gaat om een bewezen allergievriendelijke Labradoodle teef volgens richtlijnen vastgelegd in art. 4.4.
Het is en blijft altijd de verantwoordelijkheid van de dekreu-eigenaar zich er van te verzekeren dat de wijze waarop men met deze teef fokt gebeurt minimaal volgens Welzijnswetten van het land van de fokker (voor Nederland: de regels van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland).
NB. Blijkt achteraf dat de eigenaar van de teef zich niet houdt aan de regels van de Raad van Beheer dan kan dit consequenties hebben voor de dekreu-eigenaar met betrekking tot registratie bij ALFA-Europe van zijn fokhonden.

5.15. De fokker mag ingevroren sperma van een overleden geregistreerde dekreu gebruiken, mits aan alle voorwaarden voor fokdieren wordt voldaan conform dit fokreglement.

6. Identificatie

6.1. De fokker zal alle puppies uit het nestje voorzien van een permanente identificatie middels een microchip én van een DNA-profiel. Zo wordt de pupkoper maximaal beschermd tegen “ondergeschoven” pups.
De fokker zal op alle officiële documenten, die naar ALFA-Europe gestuurd worden, deze permanente identificatienummers vermelden zodat de identiteit van de hond in kwestie ten alle tijden vastgesteld kan worden.

6.2. Op de website van ALFA-Europe kan men het benodigde aanvraag- formulier downloaden. Deze formulieren stuurt men ingevuld naar ALFA-Europe. In geval van een beoogde fokhond is de OptiGen-test verplicht.
Na ontvangst van het verschuldigd bedrag voor deze testen stuurt ALFA-Europe de testen naar de opgegeven dierenarts.
NB. Het tarief voor het DNA-profiel is reeds opgenomen in het tarief voor de nestregistratie.

6.3. De dierenarts neemt de twee monsters (per hond) en stuurt deze naar het van Haeringen Laboratorium inclusief het bijgeleverde formulier dat zowel de dierenarts als de fokker (of een door de fokker gemachtigd persoon) moet worden ondertekend. ALFA-Europe krijgt een kopie van het formulier toegestuurd.

6.4. Wil de fokker nog additionel testen laten uitvoeren moet hij deze opnieuw aanvragen via ALFA-Europe.

7. De-sexing

7.1. De fokker garandeert dat alle puppies die niet voor de fok gebruikt worden zullen worden gesteriliseerd of gecastreerd voordat ze het huis/gezin van de fokker verlaten en naar hun nieuwe eigenaren gaan. Dit om de broodfok en/of doorfok tegen te gaan.
NB. De castratie bij een reu betreft altijd een volledige castratie.

7.2. ALFA-Europe krijgt de kopieën van de De-sexing formulieren ondertekend door de dierenarts en de fokker, voorzien van de barcodes van de bij de puppen geplaatste microchip. Op het formulier staan alle puppen vermeld ook de intact gebleven puppen, de naam, kleur en sekse staan ook vermeld.

7.3. Indien de pup nog niet gecastreerd kan worden (op medische gronden, ter beoordeling van de dierenarts en te vermelden op het De-sexing formulier dat wordt ondertekend door de dierenarts én de fokker) blijft de fokker mede-eigenaar van de pup en wordt er naast het koopcontract gewerkt met een castratiecontract.
Bij een uitgestelde castratie krijgt de pupkoper van de fokker een relevante De-sexing formulier (toegestuurd).
Het mede-eigenaarschap vervalt wanneer de castratie is uitgevoerd. Voor modelcontracten kan de fokker contact opnemen met ALFA-Europe.

8. Nestregistratie op de website van ALFA-Europe

8.1. Pas na registratie van de fokhonden (uitgezonderd in geval van een sanctie zoals genoemd in art. 10.2. en/of 10.3.) zal er een nestregistratie op de website van ALFA-Europe plaatsvinden.
Let op, er vindt door ALFA-Europe géén pupbemiddeling plaats. Er zal wel een link naar de website van de fokker geplaatst worden.

8.2. Als de pups geboren zijn, dient de fokker binnen 4 weken de nestregistratie formulieren naar ALFA-Europe te sturen. Wanneer er sprake is van buitengewone omstandigheden kan men ALFA-Europe verzoeken deze termijn te verlengen tot maximaal 2 maanden na de geboorte.
De nestregistratie zal tot 12 maanden na de geboorte van het nestje op de website gepubliceerd blijven, daarna is het in het archief te raadplegen.

8.3. Het nestje wordt op de website geplaatst nadat nestregistratieformulier is teruggestuurd en het totaal bedrag (waarbij voor iedere pup ook de kosten voor het vaststellen van het DNA-profiel zijn berekend) op de bankrekening van ALFA-Europe is ontvangen.
Het aanvraagformulier moet minimaal 14 dagen voor aanvang van de geplande afspraak voor de operaties in bezit te zijn van ALFA-Europe.

8.4. Bij de nestregistratie dient ook het dekkingsformulier meegestuurd te worden. Dit formulier dient juist ingevuld en door zowel de teef- als de dekreu-eigenaar ondertekend te worden.
Is de eigenaar van de dekreu niet aanwezig dan ondertekent de voor de dekreu verantwoordelijke persoon en dient een machtiging van de eigenaar bij het dekformulier bijgevoegd te worden.

8.5. Zowel het nestje als de pups krijgen een ALFA-Europe registratie- nummer. De pup behoudt als ze gecastreerd of gesteriliseerd zijn dit nestregistratienummer.
Ook de pup die aangehouden wordt als fokhond behoudt het nestregistratienummer en krijgt pas als hij goedgekeurd wordt voor de fok een eigen ALFA-Europe registratienummer.

9. Aanvraagprocedure AE-Stambomen

9.1. Met in achtneming van art. 4.1. t/m 4.4. komen alleen nakomelingen van geregistreerde ouderdieren in aanmerking voor een AE-stamboom.

9.2. Nadat de fokker de pups heeft laten voorzien van een Microchip en de DNA-testen heeft laten uitvoeren én ALFA-Europe de DNA-testformulieren en het De-sexingformulier van de dierenarts heeft ontvangen, komt de fokker via ALFA-Europe in aanmerking voor de stambomen.

9.3. Voor een correcte invulling van de AE Stamboom met de volledige naam van de pup en de nieuwe eigenaar van de pup, moet de fokker het AE-Stamboomformulier downloaden, invullen en opsturen.

9.4. Op het De-sexing formulier staat aangegeven of de castratie of sterilisatie om medische redenen (zoals genoemd in art. 7.2.) uitgesteld is of dat de pup intact blijft omdat het een beoogde fokhond is.
In geval van een uitgestelde sterilisatie of castratie ontvangt de fokker de betreffende AE-Stamboom pas nadat de pup is gesteriliseerd of gecastreerd.
In geval van de beoogde fokhond dient eerst het verschuldigd bedrag voor de OptiGen-test in het bezit te zijn van ALFA-Europe voordat de betreffende AE-Stamboom en de uitslag van de OptiGen-test opgestuurd wordt.

9.5. Vindt er bij een uitgestelde castratie of sterilisatie uiteindelijk toch geen sterilisatie of castratie plaats dan is er een verklaring van beide mede- eigenaren nodig dat de hond intact blijft en dat er geen openstaande schulden tussen hen beiden meer bestaan.
Na ontvangst van een dergelijke verklaring én een kopie van een hernieuwd koopcontract krijgt de fokker de stamboom toegestuurd.

9.6. Nadat ALFA-Europe het Stambomenaanvraagformulier ontvangen heeft, ontvangt de fokker normaal gesproken binnen een termijn van 10 weken per post tegelijkertijd met de AE-Stambomen de uitslagen van de DNA-testen.
De AE-Stambomen zijn voorzien van een handtekening namens het bestuur van ALFA-Europe.

9.7. De fokker dient de pupkopers de AE-Stamboom en een kopie van het DNA-profiel persoonlijk te overhandigen of toe te sturen.

10. Sancties

10.1. Indien de fokker dit fokreglement overtreedt, kan ALFA-Europe afhankelijk van de ernst van de overtreding deze op haar website publiceren en kan de overtreding consequenties hebben voor toekomstige registraties.

10.2. Indien de fokker genetische afwijkingen vaststelt bij een fokhond die de kwaliteit van leven van de hond ernstig bedreigt en hij dit verzwijgt, wordt het achterhouden van deze informatie (afhankelijk van de ernst van de situatie) als der mate ernstig beschouwd dat hiervan een melding gemaakt wordt op de website van ALFA-Europe.

10.3. Indien de fokker fraudeert zal ALFA-Europe na vaststelling hiervan met naam en toenaam melding maken op haar website en zal van de betreffende fokker géén verdere registraties meer plaatsvinden.

11. Geschillen

11.1. In geval van een geschil spreken beide partijen (fokkers onderling of fokker versus ALFA-Europe) af, indien ze er door onderling overleg niet uitkomen, een beroep te doen op de Geschillencommissie van ALFA-Europe, die na beide partijen gehoord te hebben een bindende uitspraak zal doen. Afhankelijk van de aard van het geschil wordt het bindend advies op de website van ALFA-Europe gepubliceerd.
Beide partijen spreken af hangende de uitspraak van de geschillencommissie geen publieke uitspraken te doen over de kwestie.

© IEALB 2009 - 2010

webdesign: stillshootingstrong